TeeChia Tofu Berry Protein Smoothie

TeeChia Tofu Berry Protein Smoothie

Category: Smoothies
Difficulty: Easy
Servings: 1 smoothie